Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse
Alene skriftlige tilbud anses for bindende for Exato A/S. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, såfremt det ikke accepteres inden 30 dage fra tilbuds datoen. En ordre anses først for bindende for Exato A/S, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse.

2. Priser
Alle priser er angivet i danske kroner. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Alle priser, der fremgår af Exato A/S prisliste, er vejledende. Forøges omkostninger for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt på varens pris. Der tages forbehold for trykfejl.

3. Betalingsbetingelser
Fakturabeløb betales netto kontant eller pr. efterkrav ved leveringen, medmindre anden betalings termin udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelse, faktura eller anden aftale. Ved enhver betalings forsinkelse påløber der morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr med kr. 200,00 pr. rykkerskrivelse samt et inkassogebyr på kr. 100,00 ved overgivelse til advokat. Betaling dækker først renter, rykkergebyrer og andre omkostninger. Først når alle omkostninger er betalt dækker betaling fakturaen.

4. Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.
Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn, og Exato A/S fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Ønsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med Exato ApS mod et gebyr.
Levering sker for kundens regning og risiko.

5. Force majeure
Exato A/S er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Hertil regnes også strejke på virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverandører, samt edb-vira, opremsningen er ikke udtømmende.

6. Reklamation og mangler
Oplysninger om tilbudte eller købte varers kapacitet, dimensioner samt øvrige data kan variere fra det leverede. Sådanne afvigelser er ikke at anse for mangler.

Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal kunden på skrift reklamere omgående.

Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 12 måneder fra leverings tidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist er eventuelle angelindsigelser bortfaldet.

Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten og eller distributøren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler gældende.

Ved fejl på lagringsenheder så som diske, backup bånd eller lignende, omfatter garantien kun fysiske enhed og ikke de data der ligger på enheden. Reetablering af data, kan efter aftale udføres på kundens foranledning og regning.

Software produkter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet softwareleverandørens licensaftaler vil være gældende i disse tilfælde.

Køber sørger selv for installation, konfigurering og/eller ibrugtagen, med mindre andet aftales skriftligt. Køber sørger i alle tilfælde for etablering af nødvendige stik m.v.

Ønsker køber vejledning i betjening af produktet, kan der træffes aftale om konsulentbistand, der betales som regningsarbejde.

7. Ansvarsfraskrivelse
Exato A/S er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for kunden, i det omfang kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov.

Exato A/S påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold.

Exato A/S er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end Exato A/S. Ligeledes fraskriver Exato A/S sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem Exato A/S.

Exato A/S fraskriver sig enhver form for erstatning i forbindelse med eventuelt drifts og formue tab.

8. Reparation og udbedring af mangler
En mangelfuld vare kan returneres til Exato A/S til udbedring. Ved større edb-anlæg kan det være påkrævet, at reparation sker hos kunden.

Hvis Exato A/S tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes Exato A/S forhold faktureres kunden efter gældende prislister.

9. Programlicens
Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller til det aftalte antal licenser til et købt program. Kunden er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf bortset fra den ved installationen nødvendige kopiering.

Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplarer af det leverede program til backup eller arkiveringsformål.

10. Kundens annullering af ordren
Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Exato A/S og mod økonomisk kompensation.

11. Øvrige forbehold
Der tages forbehold for trykfejl, pris-, valuta- og/eller afgiftsændringer samt ændringer i produktspecifikationer, betjeningsvejledninger og/eller marketings materialer.

Køber kan ikke rette krav mod Exato A/S om, at betjeningsvejledninger, manualer og lignende skal være på dansk, idet disse ofte kun forefindes på engelsk. Køber kan ikke rette krav mod Exato A/S om, at
betjeningsvejledninger, manualer og lignende skal være på trykt medie. Ofte vil det være på Cd-rom eller hjemmeside-basis.

12. Ejendomsforbehold
Exato A/S beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

13. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Exato A/S og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres ved Exato A/S hjemting.

14. Fravigelse
Ved salg på købe- eller leasingkontrakt gælder tillige kontraktens bestemmelser. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.